Päivitetty viimeksi 1.6.2021

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Profinder käsittelee henkilötietoja tarjotessaan asiakkailleen erilaisia tietojenkäsittelypalveluita, yhteystietopalveluita ja muita tietopalveluita. Profinder noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia (1050/2018), sekä lakia sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).

Profinder palveluntarjoajana yritysasiakkailleen

Profinder tarjoaa yritysasiakkailleen (”Asiakas”) erilaisia palveluita, joiden kautta Asiakas voi hankkia Profinderin ja muiden rekisterinpitäjien tietokannoista tarpeisiinsa sopivia yritysten ja/tai kuluttajien tiedoista koostuvia kohderyhmätietoja (”Palvelut”). Palveluiden avulla hankkimiaan kohderyhmätietoja Asiakas voi käyttää tarkoituksiin, joista Asiakkaan ja Profinderin välillä solmitussa Palveluita koskevassa sopimuksessa on sovittu. Osana Palveluita Profinder tarjoaa myös rekisterinpäivitystä sekä Digi- ja väestötietoviraston ja Traficomin ajoneuvorekisterin tietopalveluita. Palveluiden kulloisesta sisällöstä riippuen Profinder voi joko luovuttaa henkilötietoja Asiakkaalle, taikka käsitellä Asiakkaan toimittamia henkilötietoja Asiakkaan puolesta henkilötietojen käsittelijänä.

Palveluiden avulla Asiakkaiden saatavilla olevat kohderyhmätiedot koostuvat Profinderin rekisterinpitäjänä käsittelemistä kuluttaja- ja yritysyhteystiedoista, sekä muiden rekisterinpitäjien tietokantoihin sisältyvistä tiedoista, joille kolmas osapuoli on rekisterinpitäjä ja joita Profinder käsittelee kolmannen puolesta ja lukuun.

Profinderin tarjoaman yhteystietorekisterin (”Profinder Puhelinluettelotiedot”) osalta Profinder toimii sähköisen viestinnän palvelulain (917/2014) 23 luvussa tarkoitettuna yhteystietopalvelun tarjoajana, ja käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä kyseisessä lainkohdassa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

Profinder tarjoaa Palveluiden kautta myös yrityspäättäjätietoja ja kuluttajatietoja. Yrityspäättäjärekisteri sisältää henkilötietoja henkilöistä, jotka asemansa perusteella tekevät työtehtäviinsä kuuluvia päätöksiä työnantajansa nimissä ja lukuun.

Profinder tarjoaa Asiakkailleen myös mahdollisuuden Profinderin käyttöliittymän kautta pääsyä tekemään hakuja ja muodostamaan kohderyhmiä kolmansien rekisterinpitäjien tietokannoista. Tällöin Profinder toimii kyseisten rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun näiden rekisterinpitäjien kanssa solmittujen sopimusten perusteella.

Hankkiessaan kohderyhmätietoja Palveluiden kautta, Asiakas määrittelee rekisterinpitäjänä itselleen hankkimiensa kohderyhmätietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tällöin kyseessä on tietosuolainsäädännön mukainen henkilötietojen luovutus rekisterinpitäjältä (Profinder tai muu rekisterinpitäjä) toiselle rekisterinpitäjälle (Asiakas) Asiakkaan omiin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan pyynnöstä Profinder voi edelleen käsitellä tätä Asiakkaalle syntynyttä henkilörekisteriä henkilötietojen käsittelijänä. Asiakas voi esimerkiksi edelleen suodattaa Palveluiden avulla hankkimiaan henkilötietoja muista lähteistä saatavien tietojen avulla. Nämä muut lähteet voivat olla esimerkiksi Asiakkaan oma olemassa oleva asiakasrekisteri tai kuntien ja kaupunkien ylläpitämät julkiset tiedot kunnan tai kaupungin rakennuskannasta. Profinder tekee tällaisen suodatuksen Asiakkaan puolesta toimien henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan puolesta ja lukuun.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

REKISTERINPITÄJÄ

Leadventure Oy eli Profinder

Aleksanterinkatu 52
00100 Helsinki

tuki@profinder.fi

Käsittelemämme henkilötiedot, käsittelyn tarkoitukset ja lailliset perusteet

YHTEYSTIETOPALVELU JA PROFINDER PUHELINLUETTELOTIEDOT

Yhteystietopalvelulla tarkoitetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 23 luvussa tarkoitettua yhteystietopalvelua. Toimiessamme yhteystietopalvelun tarjoajana, käsittelemme sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 195 §:ssä mainittuja henkilötietoja rekisterinpitäjänä. Näitä henkilötietoja ovat teleyrityksen kanssa puhelinverkon liittymän käytöstä sopimuksen tehneen tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero, ja tässä selosteessa näistä yhteystiedoista koostuvaan rekisteriin viitataan termillä Profinder Puhelinluettelotiedot.

Käsittelemme Profinder Puhelinluettelotietoja yhteystietopalvelun muodostamiseksi ja sen tarjoamista varten. Profinder Puhelinluettelotietojen käsittely perustuu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 197 §:ään, jonka mukaisesti yhteystietopalvelun tarjoajalla oikeus käsitellä edellä lueteltuja yhteystietoja yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten. Puhelinluettelotiedoissa olevien henkilötietojen käsittely on siten tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

YRITYSPÄÄTTÄJÄTIEDOT

Profinder Puhelinluettelotietojen lisäksi käsittelemme yrityspäättäjätietoja. Yrityspäättäjätietojen osalta laillinen käsittelyperusteemme on Profinderin sekä Asiakkaidemme suoramarkkinoinnin harjoittamista koskeva oikeutettu etu. Yrityspäättäjätiedot sisältävät seuraavia yritysyhteyshenkilöitä sekä yritystä/toimipaikkaa koskevia tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä, asemaa tai toimintaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen:

 • nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero);
 • tehtävä ja asema yrityksessä;
 • mahdolliset markkinointia koskevat suostumukset ja kiellot;
 • yrityksen verkkosivut; ja
 • yritystä/toimipaikkaa koskevat tiedot (nimi, y-tunnus, osoite, vaihteen puhelinnumero).

Yllä kuvattujen tietojen lisäksi rekisterissä voi olla rekisteröidyn itsensä antamia lisätietoja (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet) ja mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

KULUTTAJATIEDOT

Käsittelemme lisäksi kuluttajien (mukaan lukien muiden yksityishenkilöiden) tietoja. Niiden osalta laillinen käsittelyperusteemme on Profinderin sekä Asiakkaidemme suoramarkkinoinnin ja myynnin harjoittamista koskeva oikeutettu etu. Keräämme tietoja erilaisista tilastolähteistä ja avoimista tietolähteistä. Kaikki seuraavat tiedot eivät välttämättä sellaisenaan muodosta henkilötietoja, mutta ne voivat olla henkilötietoa sellaisenaan tai yhdistettynä muuhun tietoon:

 • Tilastokeskuksen 250*250 metrin karttaruututason tilastodata
 • Tilastokeskuksen muut tilastot
 • Avoin data etunimien syntymävuosista ja kielisyydestä
 • Avoin data: Asuinalueiden etäisyys palveluista, ajomatkat palveluiden piiriin ja avoimesta datasta saadut liikennevirrat
 • Avoin data: Tiedot asuinalueiden kehittymisestä (vaurastuminen, väestön lisäys, poismuutto
 • Ajoneuvoja koskeva avoin data/Traficom: rekisterinumero; auton merkki, malli, väri, vuosimalli
 • Avoin rakennusdata
 • Taloyhtiöiden tilinpäätöksistä saatavilla oleva taloyhtiön kuntoa ja saneeraustarpeita koskeva data
 • Ikä
 • Elinkaaren vaihe
 • Tulot ja sosioekonominen asema
 • Asuntotyyppi ja asunnon omistussuhde
 • Koulutus

Näitä tietoja käytetään Profinderin sekä Asiakkaidemme suoramarkkinoinnin ja myynnin harjoittamista varten. Tiedoilla rikastetaan myös Asiakkaidemme henkilötietokantoja Asiakkaidemme suoramarkkinoinnin ja myynnin harjoittamista varten. Esimerkiksi Asiakkaalla oleva henkilötieto voidaan yhdistää edellä mainittuihin tietoihin ja sillä perusteella henkilöön voidaan kohdistaa markkinointia tai myyntitoimenpiteitä. Tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja segmentti- ja asennetietojen luomiseen ja käyttäytymisen ennustamiseen, mutta henkilötietoja ei käytetä Profinderin toimesta tietosuoja-asetuksen mukaiseen automaattisen päätöksentekoon.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Profinder Puhelinluettelotietoihin sisältyvät henkilötiedot on saatu Suomen Numeropalvelu Oy:n valtakunnallisesta tilaajatietokannasta. Suomen Numeropalvelu Oy:n tilaajatietokannan tiedot ovat peräisin teleoperaattoreilta, jotka ovat sähköisen viestinnän palvelulain 23 luvun mukaisesti velvoitettuja luovuttamaan yhteystiedot yhteystietopalvelun tarjoamista varten.

Yrityspäättäjätiedot ovat peräisin Suomen Asiakastieto Oy:lta, Suomen Numeropalvelu Oy:n valtakunnallisesta tilaajatietokannasta sekä organisaatioiden kotisivuilta, vastaavilta verkkosivuilta tai muusta julkisesta tietolähteestä. 

Kuluttajatietojen tilastotieto on peräisin Tilastokeskuksen tilastoista ja muista julkisista tietolähteistä (ks kohta ”Kuluttajatiedot” yllä).

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Yhteystietopalveluiden luonteeseen kuuluu yhteystietopalvelussa käsiteltyjen yhteystietojen luovuttaminen yhteystietopalvelua käyttävälle taholle. Näin ollen luovutamme Profinder Puhelinluettelotietoja sekä Yrityspäättäjätietoja Palveluita käyttäville Asiakkaillemme säännöllisesti.

Luovutamme myös Kuluttajatietoja Asiakkaillemme säännöllisesti ja niitä voidaan yhdistää Asiakkaiden henkilötietoihin.

Käytämme Palveluiden ylläpitämisessä ja tuottamisessa tässä tietosuojaselosteessa eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirrämme käsittelemiämme henkilötietoja ja jotka käsittelevät henkilötietoja vain Profinderin tarkoituksiin.

Profinder ei siirrä henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tuottaessaan Palveluita.

SÄILYTYSAIKA

Tietojen säilytysaika riippuu tiedon tyypistä ja käsittelyn perusteesta.

Profinder Puhelinluettelotietoja säilytämme pääsääntöisesti niin kauan, kuin se on tarpeen yhteystietopalvelun tarjoamiseksi.

Yksittäisen rekisteröidyn yhteystiedot poistetaan, jos rekisteröity kieltää tietojensa merkitsemisen palveluun tai pyytää tietojensa poistoa palvelusta. Tällaisessa tapauksessa voimme kuitenkin säilyttää tiedon rekisteröidyn kiellosta tai poistoa koskevasta pyynnöstä voidaksemme varmistua siitä, etteivät tiedot enää päädy osaksi Profinder rekisteriä.

OIKEUTESI

Tietosuojalainsäädännössä säädetään useista oikeuksista, joiden avulla luonnollinen henkilö eli rekisteröity voi itse vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn. Nämä oikeudet, kuten tarkastusoikeus, tietojen oikaisuoikeus, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeus tulla unohdetuksi, on tarkemmin kuvattu jäljempänä. Rekisteröidyn käytössä olevat oikeudet riippuvat henkilötietojen käsittelyn laillisesta perusteesta ja muista käsittelyn yksityiskohdista.

Huomaathan, että on rekisterinpitäjän tehtävä varmistua siitä, että rekisteröidyn oikeudet toteutetaan täysimääräisesti, ja siksi rekisteröidyn tulee osoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa käyttöä koskevat pyynnöt rekisterinpitäjälle. Siltä osin, kuin kyse on Profinder Puhelinluettelotietoihin sisältyvistä tiedoista, rekisterinpitäjänä toimii Profinder, ja voit osoittaa oikeuksien toteuttamista koskevat pyyntösi meille käyttäen edellä kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja.

Siltä osin, kuin Profinderin Asiakas on rekisterinpitäjä, voit osoittaa oikeuksien toteuttamista koskevat pyyntösi Asiakkaalle. Asiakas määrittelee henkilötietojensa käsittelypolitiikkansa itsenäisesti.

Siltä osin, kuin kyseessä on sellaisten tietojen käsittely, joita Profinder käsittelee henkilötietojen käsittelijänä, Profinder on velvoitettu avustamaan rekisterinpitäjää oikeuksien täyttämistä koskevien pyyntöjen toteuttamisessa, mutta emme voi ryhtyä toimenpiteisiin oikeuksien käyttöä koskevien pyyntöjen johdosta, ellei rekisterinpitäjä erikseen ohjeista meitä toteuttamaan toimenpiteitä. Olemme kuitenkin omalta osaltamme sitoutuneet varmistamaan henkilötietojesi suojan korkean tason myös tällöin, ja siten avustamaan rekisterinpitäjiä varmistamaan, että voit käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi täysimääräisesti. Näin ollen, jos osoitat oikeuksiesi toteuttamista koskevan pyynnön suoraan meille, välitämme sen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjälle.

Sinulla on rekisteröitynä alla tarkemmin kuvatut oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, sekä oikeus tarkastaa käsittelemämme itseäsi koskevat henkilötiedot sekä halutessasi saada niistä jäljennös.
 • Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot oikaistuiksi, sekä oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennettyä.
 • Oikeus tulla unohdetuksi: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot poistetuksi, esimerkiksi mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste on päättynyt tai olet esimerkiksi kieltänyt henkilötietojesi merkitsemisen ja luovuttamisen yhteystietopalveluun.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä tietosuojalainsäädännössä tarkemmin määritellyissä tilanteissa sinulla voi olla oikeus saada Profinder rekisterinpitäjänä rajoittamaan itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Tietyissä tapauksissa sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, ellei Profinder rekisterinpitäjänä voi esittää käsittelylle sellaisia huomattavan tärkeitä ja perusteltuja syitä, jotka ohittavat etusi, oikeutesi ja vapautesi. Profinderilla on myös vastustamisestasi huolimatta oikeus käsitellä henkilötietojasi, jos niitä tarvitaan oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Sinulla on aina oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin, mukaan lukien profilointiin silloin kun se liittyy suoramarkkinointiin, sekä oikeus kieltää henkilötietosi merkitseminen ja luovuttaminen kokonaan tai osittain yhteystietopalveluun.

Jos katsot, että olemme käsitelleet henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen tai voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on sinulla oikeus tehdä ilmoitus asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle, tämän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löydät täältä.

Myös yrityksellä ja muulla yhteisöllä, jonka tiedot sisältyvät Profinder Puhelinluettelotietoihin, on oikeus saada tietonsa poistetuiksi ja virheelliset tiedot korjatuiksi.

Voit käyttää yllä kuvattuja oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä käyttäen edellä kuvattuja rekisterinpitäjän yhteystietoja.

MUUTOKSET JA YHTEYDENOTOT

Kehitämme Palveluitamme jatkuvasti, ja näiden muutosten johdosta voimme ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.

Mikäli sinulla on kysyttävää Profinderin Palveluista tai siitä, millä tavoin henkilötietoja käsitellään Palveluiden yhteydessä, ota meihin yhteyttä käyttämällä edellä kuvattuja rekisterinpitäjän yhteystietoja.